Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Νέα / Ανακοινώσεις


Ο περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και για Συναφή θέματα (τροποποιητικός) Νόμος του 2011 - 05/10/2011


Το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε τροποποίηση του πιο πάνω νόμου του 2004 και 2007. Σημειώνεται ότι έχει ήδη ετοιμαστεί τροποποιητικό νομοσχέδιο το οποίο ήδη έτυχε της δέουσας νομικής επεξεργασίας. Για αυτό το σκοπό έχει προχωρήσει στην έναρξη δημόσιας (άτυπης) διαβούλευσης μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος “Επιχειρείτε Διαδικτυακά” στο www.go-e.mcit.gov.cy.

Προσκαλεί προς τούτο, όλους τους άμεσα επηρεαζόμενους και εμπλεκόμενους φορείς να συμβάλουν στο διάλογο αυτό διαβιβάζοντας γραπτώς τις εισηγήσεις και απόψείς τους, για το υπό εξέταση νομοθέτημα.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συμβάλετε σε αυτό το διάλογο, παρακαλώ όπως οι εισηγήσεις και απόψεις σας διαβιβαστούν το αργότερο μέχρι την 07/11/2011 στον Υπεύθυνο Συντονιστή Αν. Λειτουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας, Λειτουργό Διαβούλευσης κο Χαράλαμπο Ορφανίδη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση csophocleous@mcit.gov.cy ή στο αριθμό φαξ: 22304924 ή στην πιο κάτω διεύθυνση:

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,
Υπηρεσία Εμπορίου, Γραφείο eΔράση - Αρ. Γραφείου: 303
1421 Λευκωσία
Υπόψη: κας. Κωνσταντίνας Σοφοκλέους
Με την ένδειξη:
Δημόσια Διαβούλευση για τον περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και για Συναφή θέματα (τροποποιητικός) Νόμος του 2011

Στην ιστοσελίδα μας έχουν αναρτηθεί όλες οι πληροφορίες που αφορούν το βασικό νόμο του 2004, οι τροποποιήσεις που έγιναν το 2007, ο Ενοποιητικός νόμος του 2004-2007, καθώς επίσης και οι προτεινόμενες τροποποιήσεις. Σκοπός του παρόντος τροποποιητικού Νομοσχεδίου είναι:

(α) η ορθότερη εναρμόνιση με το Άρθρο 5.1γ της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ όπως αυτό
ερμηνεύθηκε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Υπόθεση
C-298/07,
(β) η προσθήκη νέων διατάξεων που προβλέπουν την επιβολή διοικητικών
κυρώσεων και διοικητικών προστίμων από την Εντεταλμένη Υπηρεσία σε
περίπτωση παράβασης των απαγορευτικών και/ή επιτακτικών διατάξεων του
Νόμου, και
(γ) η διόρθωση συντακτικών λαθών και λαθών στην αρίθμηση των διατάξεων του
βασικού νόμου.

Ως εκ τούτου, για να μπορέσετε να λάβετε μέρος στη διαβούλευση θα πρέπει να προμηθευτείτε από την ιστοσελίδα μας (www.go-e.mcit.gov.cy ) τα πιο κάτω αρχεία:
  • Ο περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2004 (Βασικός Νόμος 156 (ι) 2004),
  • Ο περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 (Τροποποιητικός Νόμος 97 (ι) 2007),
  • Οι περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και για Συναφή Θέματα Νόμοι του 2004 και 2007 (Ενοποιητικός),
  • Ο περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 (Υπό Εξέταση).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 22867321, 22867323, 22867324.
Twitter

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Τεχνική Υποστήριξη

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονικές Αγορές

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

CyberEthics

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Ψηφιακή Κύπρος

Η Ευρώπη Σου

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις