Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Νέα / Ανακοινώσεις


Δημόσια Διαβούλευση - Δημιουργία Κανονισμών για Ηλεκτρονικό Εμπόριο (N.156(i)/2004) - 02/02/2016 09:05:43 πμ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


Οι περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και για Συναφή θέματα (γενικοί κανονισμοί Ηλεκτρονικού Εμπορίου)
Κανονισμοί 2016

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας (άτυπης) διαβούλευσης, με σκοπό τη δημιουργία Κανονισμών δυνάμει του άρθρου 20Β, του νόμου «ο περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, καθώς και για Συναφή θέματα Νόμος του 2004 και 2007».

Σκοπός των Κανονισμών είναι:

(α) η αποσαφήνιση των διαδικασιών, μεθοδολογίας και χρονοδιαγραμμάτων βάσει των διατάξεων του νόμου,

(β) η ρύθμιση διαδικασιών και επιβολή μέτρων σε παραβάσεις διατάξεων του νόμου ή οιωνδήποτε άλλων σχετικών νόμων,

(γ) η διαδικασία καθορισμού των ποινών δυνάμει των διατάξεων του νόμου,

(δ) ο καθορισμός διαδικασίας για την τήρηση μητρώων που σχετίζονται με τους κώδικες δεοντολογίας.

Ενόψει των πιο πάνω, έχει ετοιμαστεί προσχέδιο κανονισμών σε συνάρτηση με το προτεινόμενο τροποποιητικό νομοσχέδιο, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Επιχειρείτε Διαδικτυακά» www.go-e.mcit.gov.cy και προσκαλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (νομικά / φυσικά πρόσωπα) να συμβάλουν στο διάλογο αυτό.

Η διαβούλευση, θα διαρκέσει ένα μήνα από σήμερα (δηλαδή μέχρι 02/03/2016) και σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συμβάλετε σε αυτό το διάλογο, μπορείτε να αποστείλετε τις εισηγήσεις και απόψεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση csophocleous@mcit.gov.cy ή στον αριθμό φαξ: 22304924 ή στη διεύθυνση:
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,
Υπηρεσία Εμπορίου, Γραφείο eΔράση - Αρ. Γραφείου: 303
1421 Λευκωσία
Υπόψη: κας. Κωνσταντίνας Σοφοκλέους

Με την ένδειξη:

Δημόσια Διαβούλευση για τους περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, καθώς και για Συναφή θέματα (γενικοί κανονισμοί Ηλεκτρονικού Εμπορίου) Κανονισμοί 2016

Για να λάβετε μέρος στη διαβούλευση θα πρέπει να προμηθευτείτε από την ιστοσελίδα του «Επιχειρείτε Διαδικτυακά», στην ενότητα Νομοθεσία, από το αρχείο Δημόσια Διαβούλευση, τα πιο κάτω συνημμένα αρχεία:

  • Οι περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και για Συναφή Θέματα Νόμοι του 2004 και 2007 (Ενοποιητικός),
  • Προτεινόμενο Νομοσχέδιο που τροποποιεί τους περί ορισμένων πτυχών των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας και ειδικά του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και για συναφή θέματα νόμους του 2004 και 2007.
  • Προσχέδιο Κανονισμών «Οι περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και Ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, καθώς και για συναφή θέματα Κανονισμοί του 2016»
  • Ερωτήσεις προς σχολιασμό για τον καθορισμό κανονιστικών διατάξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τη Λειτουργό διαβούλευσης Κωνσταντίνα Σοφοκλέους, στο τηλέφωνο 22867323.Twitter

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Τεχνική Υποστήριξη

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονικές Αγορές

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

CyberEthics

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Ψηφιακή Κύπρος

Η Ευρώπη Σου

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις