Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Νέα / Ανακοινώσεις


2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το Σχέδιο Προώθησης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κύπρο (De Minimis) - 23/03/2011


Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει τη 2η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για το “Σχέδιο Προώθησης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κύπρο”. Το Σχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 21/10/2009 και χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σκοπός
Σκοπός του Σχεδίου είναι η ανάπτυξη και προώθηση της χρήσης του ηλεκτρονικού εμπορίου από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων και ευκαιριών που προσφέρει το διαδίκτυο και οι νέες τεχνολογίες στην κοινωνία της πληροφορίας για την επέκταση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων αυτών.

Δικαίωμα Αίτησης
Δικαίωμα αίτησης στο Σχέδιο έχει κάθε υφιστάμενη μικρομεσαία επιχείρηση που είναι νόμιμα εγκατεστημένη και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά σε περιοχή της Κύπρου που ελέγχεται από την Κυπριακή Δημοκρατία ή/και περιοχές εντός των Βρετανικών Βάσεων της Κύπρου και η οποία πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Οδηγό Σχεδίου.

Ύψος Επιχορήγησης
Το ύψος της επιχορήγησης που θα παραχωρείται στους δικαιούχους θα ανέρχεται στο 50% της επιλέξιμης δαπάνης, νοουμένου ότι αυτό δεν ξεπερνά το ανώτατο προκαθορισμένο ποσό επιχορήγησης κάθε δαπάνης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον Οδηγό Σχεδίου στον οποίο αναφέρονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.go-e.mcit.gov.cy του Γραφείου eΔράση, του Κλάδου Προώθησης Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Υποβολή Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη 2η πρόσκληση του Σχεδίου γίνονται δεκτές από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού από την 24η Μαρτίου 2011 μέχρι και την 6η Μαΐου 2011. Τα σχετικά Έντυπα Αιτήσεων, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα πρέπει να αποστέλλονται μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην πιο κάτω διεύθυνση:

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Υπηρεσία Εμπορίου - Γραφείο eΔράση
Αρ. Γραφείου: 303
1421 Λευκωσία, Κύπρος

Έντυπα αιτήσεων που θα αποστέλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή παραδίδονται ιδιοχείρως, καθώς και έντυπα που θα αποστέλλονται μετά τις 06/05/2011 δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους αρμόδιους λειτουργούς στα τηλέφωνα 22867323, 22867324 και 22867106 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του προγράμματος “Επιχειρείτε Διαδικτυακά” www.go-e.mcit.gov.cy.
Twitter

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Τεχνική Υποστήριξη

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονικές Αγορές

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

CyberEthics

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Ψηφιακή Κύπρος

Η Ευρώπη Σου

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις