ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Συνήθεις Ερωτήσεις


Σε αυτή τη θεματική ενότητα έχουν συγκεντρωθεί ερωτήσεις που υποβάλλονται συχνά προς το Γραφείο eΔράση. Μπορείτε να δείτε τις απαντήσεις επιλέγοντας την ερώτηση που σας ενδιαφέρει. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει καταχωρημένη ερωταπάντηση για το θέμα που σας ενδιαφέρει παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραφείο eΔράση.

1. Τί είναι το "ηλεκτρονικό εμπόριο";
2. Ποια θεωρείται "Μικρομεσαία Επιχείρηση";
3. Τι είναι οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis);
4. Ποια στοιχεία πληροφόρησης θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν οι ιστοσελίδες Κυπριακών εταιρειών που προσφέρουν ηλεκτρονικό εμπόριο από το διαδίκτυο;1. Τί είναι το "ηλεκτρονικό εμπόριο";

Με τον όρο "ηλεκτρονικό εμπόριο" εννοούμε κάθε είδος εμπορικής συναλλαγής που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα. Πρόκειται για την αγοραπωλησία αγαθών, πληροφοριών και υπηρεσιών μέσα από δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Με άλλα λόγια το "ηλεκτρονικό εμπόριο" αποτελεί μια ολοκληρωμένη συναλλαγή, που πραγματοποιείται συνήθως μέσω του διαδικτύου χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των συμβαλλομένων μερών, δηλαδή του πωλητή και του αγοραστή.

Click to return to the top of the page
2. Ποια θεωρείται "Μικρομεσαία Επιχείρηση";

Σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερομηνία 06/05/2003 και αριθμό 2003/361/ΕΚ, «Μικρομεσαία Επιχείρηση» ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα €50 εκ. ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα €43 εκ. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
εδώ.

Click to return to the top of the page
3. Τι είναι οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis);

Το άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αναφέρει την υποχρέωση κοινοποίησης των κρατικών ενισχύσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου αυτή να κρίνει εάν συμβιβάζονται με την κοινή αγορά σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 87 παράγραφος 1. Ωστόσο, ορισμένες κατηγορίες ενισχύσεων δύνανται να εξαιρεθούν από την υποχρέωση κοινοποίησης δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 994/98. Ο κανόνας de minimis τέθηκε σε εφαρμογή προκειμένου να εξαιρεθούν οι επιδοτήσεις χαμηλού ποσού. Καθορίζει ένα ανώτατο όριο κάτω από το οποίο η ενίσχυση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 107 παράγραφος 1 και, συνεπώς, δεν υπόκειται στη διαδικασία κοινοποίησης του άρθρου 108 παράγραφος 3. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται για τριετή περίοδο και οι οποίες δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ δεν θεωρούνται ως κρατικές ενισχύσεις υπό την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1. Ένα ειδικό ανώτατο όριο 100.000 ευρώ εφαρμόζεται για τον τομέα των οδικών μεταφορών.Η τριετής περίοδος που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αντιστοιχεί στο εξής σε τρία οικονομικά έτη. Το ανώτατο όριο, που ήταν αρχικά 100.000 ευρώ στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 69/2001, με τον τρόπο αυτό διπλασιάζεται. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
εδώ.

Click to return to the top of the page
4. Ποια στοιχεία πληροφόρησης θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν οι ιστοσελίδες Κυπριακών εταιρειών που προσφέρουν ηλεκτρονικό εμπόριο από το διαδίκτυο;

Τα στοιχεία πληροφόρησης που θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται στις ιστοσελίδες Κυπριακών εταιρειών που προσφέρουν ηλεκτρονικό εμπόριο από το διαδίκτυο, καθορίζονται κυρίως από τους ακόλουθους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας: - Ο περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και για συναφή θέματα Νόμος του 2004 και 2007 (
Νόμος 156(I)/2004) - Ο περί των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμος του 2013 (Νόμος 133(I)/2013) - Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος του 2007 (Νόμος 103(Ι)/2007) Επιγραμματικά, τα κυριότερα στοιχεία πληροφόρησης που θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται στις ιστοσελίδες Κυπριακών εταιρειών που προσφέρουν ηλεκτρονικό εμπόριο από το διαδίκτυο είναι τα εξής: 1) Όνομα εταιρείας (Επωνυμία φορέα) 2) Ταχυδρομική διεύθυνση (Γεωγραφική θέση) 3) Στοιχεία που επιτρέπουν την ταχεία επαφή και άμεση και ουσιαστική επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου και τηλεομοιότυπου 4) Αριθμός εγγραφής εταιρείας 5) Αριθμός εγγραφής στο μητρώο Φ.Π.Α 6) Συνολική τιμή 7) Χαρακτηριστικά προϊόντων 8) Τρόποι πληρωμής 9) Τρόποι αποστολής 10) Τρόποι παραγγελίας 11) Περίοδος που ισχύει η προσφορά 12) Ύπαρξη δικαιώματος υπαναχώρησης. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

Click to return to the top of the page

_______________________________________________
© 2014 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά