ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος/ιστοσελίδας


Σχέδιο Προώθησης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κύπρο


Το Σχέδιο για την προώθηση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κύπρο προκηρύχθηκε με βάση τον κανόνα «De Minimis» και αποσκοπούσε στην ανάπτυξη, υποστήριξη και ενθάρρυνση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρει το διαδίκτυο και οι νέες τεχνολογίες στην κοινωνία της πληροφορίας, για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους.

Κατά τις δύο προκηρύξεις του Σχεδίου (2009-2010 και 2011-2012), υποβλήθηκαν συνολικά 587 αιτήσεις, από τις οποίες εγκρίθηκαν 315. Συνολικά 235 εταιρείες έχουν υλοποιήσει την επένδυση και τους καταβλήθηκε το συνολικό ποσό των €2.6εκ. ως επιχορήγηση. Κατά την διάρκεια του έτους 2013 η Υπηρεσία πραγματοποίησε ελέγχους σε επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν με βάση τις πρόνοιες του Σχεδίου.

Επιγραμματικά το Σχέδιο περιλάμβανε δύο (2) διαφορετικά Πακέτα Οικονομικών Ενισχύσεων, από τα οποία οι επιχειρήσεις μπορούσαν να επιλέξουν:
  • το Πακέτο Οικονομικής Ενίσχυσης 1 στόχευε στην προώθηση της παρουσίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο διαδίκτυο και απευθυνόταν σε επιχειρήσεις που επιθυμούσαν να αναπτύξουν τη δική τους δυναμική ιστοσελίδα,
  • το Πακέτο Οικονομικής Ενίσχυσης 2 στόχευε στην ενίσχυση της χρήσης του ηλεκτρονικού εμπορίου, ως εργαλείου επέκτασης των επιχειρηματικών δυνατοτήτων και διευκόλυνσης των καθημερινών λειτουργιών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το εν λόγω πακέτο, απευθυνόταν σε επιχειρήσεις που επιθυμούσαν να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, με τη δημιουγία ηλεκτρονικού καταστήματος.

Τα θετικά αποτελέσματα που είχε η εφαρμογή του Σχεδίου για την Προώθηση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ώθησε το Υπουργείο να εισηγηθεί όπως, το Σχέδιο ενταχθεί στην Προγραμματιστική Περίοδο 2014-2020 και να συγχρηματοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή Δημοκρατία. Το Σχέδιο αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του 2017.
_______________________________________________
© 2014 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά