Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Νομοθεσία


Η Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίους, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει την ευθύνη παρακολούθησης της εφαρμογής και υλοποίησης του Νόμου που προνοεί για Ορισμένες Πτυχές των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και για συναφή θέματα του 2004 (Νόμος 156(Ι)/2004).

Ο Νόμος 156(Ι)/2004 και Τροποποιητικός Ν.97(Ι)2007 είναι εναρμονιστικός με την Οδηγία 2000/31/ΕΚ που στόχο έχει να διασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας μεταξύ των κρατών-μελών που αφορούν στην εγκατάσταση φορέων παροχής υπηρεσιών, τις εμπορικές επικοινωνίες, τη σύναψη συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα, την ευθύνη των μεσαζόντων, τους κώδικες δεοντολογίας, τον διακανονισμό των διαφορών, τα μέσα έννομης προστασίας και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών.

Σημειώνεται οτι ο Νόμος για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ν.156(Ι)2004 και Τροποποιητικός Ν.97(Ι)2007, βρίσκεται σε τροποποιητικό στάδιο για την καλύτερη εναρμόνιση του με την Οδηγία 2000/31/ΕΚ.

Παράλληλα, πέραν από το Νόμο 156(Ι)/2004 και Τροποποιητικό Ν.97(Ι)2007, οι πιο κάτω Νόμοι και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνουν πρόνοιες που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο:

  • Ο περί της Σύναψης Καταναλωτικών Συμβάσεων εξ Αποστάσεως Νόμος του 2000 (Νόμος 14(I)/2000)- έχει καταργηθεί
  • Ο περί των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμος του 2013 (Νόμος 133(Ι)/2013)
  • Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος του 2007 (Νόμoς 103(Ι)/2007)
  • Οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997 για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις, έχει καταργηθεί και αντικαταστάθηκε με την Οδηγία 2011/83/ΕΕ και Νόμο 133(Ι)/2013
  • Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά
  • Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, για τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της Oδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της Oδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της Οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της Οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
- Νόμος 133(Ι)2013 - Ο Περί των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμος του 2013
- Νόμος 156(Ι)2004 - Τροποποιήσεις του Νόμου για το Έτος 2007
- Νόμος 156(Ι)2004 - Εισηγήσεις για Τροποποίηση του Νόμου για το Έτος 2011
- Νόμος 156(Ι)2004 -"Ο Περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και Ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου Καθώς και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2004" (Βασικός)
- Οδηγία 2005/29/ΕΚ- Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές
- Νόμος 14(Ι)2000 - Ο Περί της Σύναψης Καταναλωτικών Συμβάσεων εξ Αποστάσεως Νόμος του 2000
- Νόμος 103(Ι)2007 - Ο Περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος του 2007
- Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»)
- Νόμος 156(Ι)2004 και Τροποποιητικός Ν.97(Ι)2007 - Ενοποιητικός "Ο περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και για Συναφή Θέματα Νόμων του 2004 και 2007"
- ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


Twitter

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Τεχνική Υποστήριξη

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονικές Αγορές

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

CyberEthics

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Ψηφιακή Κύπρος

Η Ευρώπη Σου

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις